STATUT PAŃSTWOWEGO POLICEALNEGO STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIEGO IM. D. BADUSZKOWEJ W GDYNIGdynia 2015
§ 1

 • 1. Państwowe Policealne Studium Wokalno-Aktorskie im. D. Baduszkowej w Gdyni, zwane dalej „szkołą”, jest szkołą artystyczną, publiczną, kształcącą wg szczególnych zasad organizacyjnych i ramowego planu nauczania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • 2. Nauka w szkole trwa trzy lata.
 • 3. Szkoła kształci w specjalności: WOKALNO-AKTORSKIEJ.
 • 4. Szkoła prowadzona jest w formie stacjonarnej.
 • 5. Szkoła ma siedzibę w Teatrze Muzycznym – Plac Grunwaldzki 1; 81-372 Gdynia.


§ 2

 • 1. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • 2. Organem nadzorującym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Centrum Edukacji Artystycznej).


§ 3

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 • 1. Cele i zadania szkoły są zgodne z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 425); tekst jednolity z dnia 16 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 329); tekst jednolity z dnia 19 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 256, poz. 2572), oraz uwzględniają ramowe programy nauczania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9.05.2014r.
 • 2. Do szczególnych zadań szkoły należą:
  • a. rozwijanie u słuchaczy (zwanych dalej słuchaczami) zdolności i umiejętności wykonawczych zgodnie z programami nauczania w stopniu pozwalającym im na czynną działalność zawodową w nauczanej dziedzinie i specjalności,
  • b. przygotowanie słuchaczy do aktywnej działalności na rzecz kultury muzycznej i teatralnej,
  • c. przygotowanie spektaklu dyplomowego oraz jego prezentacja na zawodowej scenie teatralnej.
 • 3. Cele i zadania o których mowa w § 3 ust. 2 realizowane są poprzez:
  • a. prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktycznych i teoretycznych) w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania,
  • b. przeprowadzenie przynajmniej raz w semestrze przeglądów poziomu wykonawczego słuchaczy w formie koncertu lub pokazu,
  • c. umożliwienie słuchaczom udziału w przesłuchaniach, festiwalach i konkursach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym,
  • d. przeprowadzenie egzaminów semestralnych, końcowych oraz rekrutacji na nowy rok szkolny.
 • 4. Praca dydaktyczno-wychowawcza szkoły obejmuje:
  • a. wykłady i ćwiczenia,
  • b. próby indywidualne i zespołowe mające na celu przygotowanie pokazu egzaminu, koncertu, spektaklu dyplomowego,
  • c. przygotowanie roli i recitalu stanowiącego egzamin,
  • d. począwszy od trzeciego semestru udział adeptów w próbach i spektaklach Teatru zgodnie z potrzebami i planem Teatru.
 • 5. Organizację roku szkolnego oraz czasu jego trwania określa dyrektor szkoły, zatwierdza zaś Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • 6. Absolwenci szkoły otrzymują tytuł zawodowy AKTOR SCEN MUZYCZNYCH.


§ 4

ORGANA SZKOŁY

 • 1. Organami szkoły są:
  • a. dyrektor,
  • b. rada pedagogiczna,
  • c. samorząd słuchaczy.
 • 2. Na czele szkoły stoi dyrektor, który realizuje zadania związane z całokształtem działalności szkoły zgodnie z art. 39 ust. o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Dyrektor odpowiedzialny jest za działalność dydaktyczno-wychowawczą (organizuje ją i nadzoruje), administracyjno-gospodarczą i finansową szkoły. W swej pracy korzysta z pomocy kierowników sekcji przedmiotowych powołanych na dany rok szkolny i zaopiniowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Dyrektor przeprowadza i przygotowuje wnioski nauczycieli szkoły do poszczególnych szczebli awansu zawodowego (dokumentacja).
 • 3. Dyrektor nagradza wyróżniających się w pracy nauczycieli i pracowników, a także podejmuje decyzje o konsekwencjach służbowych wobec zaniedbań i uchybień w pracy. W opiniowaniu swych decyzji konsultuje się z Radą Pedagogiczną lub jej przedstawicielami. Dyrektor reprezentuje szkołę w kontaktach na zewnątrz szkoły.
 • 4. Rada Pedagogiczna szkoły jest organem kolegialnym powołanym do oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Uchwały Rady Pedagogicznej są niepodważalne.
 • 5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba spośród Rady Pedagogicznej.
 • 6. Rada Pedagogiczna upoważnia dyrektora do udzielania słuchaczom urlopów w przypadkach określonych w regulaminie szkoły, jeżeli decyzja taka musi zostać podjęta w okresie między posiedzeniami Rady Pedagogicznej.
 • 7. Zarząd samorządu słuchaczy wybierany jest na zebraniu wszystkich słuchaczy w głosowaniu tajnym. Zarząd wybiera spośród siebie:
  • a. przewodniczącego,
  • b. zastępcę przewodniczącego,
  • c. sekretarza,
  • d. skarbnika.
 • 8. Samorząd wybiera swojego opiekuna z ramienia Rady Pedagogicznej, którego za jego zgodą zatwierdza dyrektor.
 • 9. Samorząd działa na podstawie regulaminu Samorządu zatwierdzonego przez dyrektora.
 • 10. W szkole działa komisja socjalna dla potrzeb pracowniczych.
 • 11. Dla wszystkich osób pełniących funkcje kierownicze w szkole, szczegółowy zakres obowiązków ustala dyrektor z wyjątkiem głównego księgowego, który działa w oparciu o odrębne przepisy.
 • 12. Współpracę i wypracowanie porozumień, co do tworzenia właściwych warunków realizacji statutowych zadań szkoły z teatrem przejmuje dyrektor szkoły.
 • 13. Szkoła korzysta z bazy lokalowej Teatru Muzycznego. Szczegółowe warunki współpracy z teatrem określa odrębna umowa.
 • 14. W szkole tworzy się stanowiska kierownicze dla sekcji przedmiotowych:
  • a. wokalnej,
  • b. aktorskiej,
  • c. ruchowej,
  • d. teoretycznej.
 • 15. Do zadań kierowników sekcji należy:
  • a. organizacja doskonalenia zawodowego i stopni awansów nauczycieli,
  • b. hospitacje zajęć,
  • c. przedkładanie planu pracy sekcji,
  • d. sprawozdania,
  • e. współpraca w sprawach bieżących.


§ 5

ORGANIZACJA I REGULAMIN PRACY SZKOŁY

 • 1. Regulamin Pracy szkoły uchwala Rada Pedagogiczna.
 • 2. Regulamin pracy obejmuje:
  • a. organizację pracy,
  • b. system i rozkład czasu pracy,
  • c. nieobecności w pracy,
  • d. szczegółowe zasady i tryb postępowania w zakresie przestrzegania obowiązku trzeźwości.
 • 3. Zasady dotyczące BHP, ppoż. i palenia tytoniu.
 • 4. Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia oraz premiowania pracowników.
 • 5. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych i za szkodę wyrządzoną pracodawcy.
 • 6. Dyrektor zwołuje plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej przynajmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego. Podjęte uchwały mają moc obowiązującą i poufną dla wszystkich pracowników szkoły.
  • a. początek roku szkolnego (koniec sierpnia) omówienie i zatwierdzenie organizacji roku,
  • b. klasyfikacja semestralna (koniec stycznia) wg wewnętrznego regulaminu oceniania,
  • c. klasyfikacja roczna i sprawozdawczość roku szkolnego, podjęcie wniosków do realizacji na rok następny.


§ 6

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY ORAZ ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY

 • 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o PPSW-A, oznacza to Państwowe Policealne Studium Wokalno- Aktorskie im. D. Baduszkowej w Gdyni.
 • 2. W PPSW-A stosowany jest system oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy, którego główne zasady określa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozporządzeniu.
 • Szkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy obejmuje:
  • a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych w oparciu o programy nauczania odpowiednie dla danego stopnia kształcenia, przedmiotu i roku,
  • b. zapoznanie słuchaczy z wymogami edukacyjnymi zawartymi w realizowanych programach nauczania,
  • c. bieżącą ocenę pracy słuchacza oraz śródroczne i końcowo roczne klasyfikacje, według skali wymienionej w pkt. 26,
  • d. przeprowadzanie przesłuchań i sprawdzianów,
  • e. przeprowadzanie egzaminów promocyjnych z przedmiotów głównych (śpiew, gra aktorska),
  • f. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
  • g. przeprowadzanie egzaminów dyplomowych w PPSW-A,
  • h. zatwierdzanie przez Radę Pedagogiczną ocen klasyfikacyjnych, śródrocznych i rocznych,
  • i. bieżące informowanie słuchaczy o wynikach realizacji programu nauczania danego przedmiotu,
  • j. okresową analizę wyników nauczania.
 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:
  • Semestr I – od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe.
  • Semestr II – od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 • 5. Każdy semestr kończy się wystawieniem przez nauczyciela lub komisję egzaminacyjną ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu.
 • 6. Ocena poziomu wiedzy i umiejętności słuchacza powinna być dokonywana systematycznie, w różnych formach oraz w warunkach zapewniających jej obiektywność.
 • 7. Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną nie może być zmieniona.
 • 8. Ocena poziomu wiedzy i umiejętności słuchacza dokonana zgodnie z zasadami tego regulaminu nie może być zmieniona decyzją administracyjną.
 • 9. Zachowanie słuchacza nie może mieć wpływu na ocenę poziomu jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.
 • 10. Informacja o terminie przesłuchania, sprawdzianie lub egzaminie powinna być podana do wiadomości uczniów z wyprzedzeniem nie mniejszym niż dwa tygodnie.
 • 11. Kontrolę nad organizacją i przebiegiem egzaminów dyplomowych w PPSW-A sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Wymagania edukacyjne

 • 12. W PPSW-A obowiązują wymagania edukacyjne zawarte w programach nauczania odpowiednich dla danego stopnia kształcenia, przedmiotu i roku.
 • 13. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy o wymaganiach programowych przedmiotu, oraz stosowanych w szkole sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz systemie oceniania.
 • 14. Sprawdzanie wiedzy słuchacza PPSW-A odbywa się poprzez sprawdziany wewnętrzne z poszczególnych przedmiotów, egzaminy semestralne z przedmiotów głównych, egzaminy dyplomowe.
 • 15. Wyniki nauczania po każdym semestrze wpisywane są do indeksu słuchacza.
 • 16. Po ukończeniu nauki w PPSW-A absolwent otrzymuje dyplom- „ Aktor Scen Muzycznych” uprawniający go do podjęcia pracy w teatrach.
 • Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności

 • 17. W PPSW-A stosowane są następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  • 1. w zakresie przedmiotów głównych:
  • a. przesłuchania,
  • b. egzaminy semestralne,
  • c. koncerty i recitale słuchaczy.
  • 2. w zakresie przedmiotów teoretycznych:
  • a. odpowiedzi ustne,
  • b. sprawdziany pisemnie,
  • c. sprawdziany słuchowe,
  • d. egzaminy dyplomowe.
 • Zasady oceniania

 • 18. Ocenianie osiągnieć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 • 19. W PPSW-A stosuje się oceny:
 • a. bieżące – określają bieżący poziom umiejętności i wiedzy wykonawczych słuchacza z zakresu wycinka programu nauczania danego przedmiotu,
 • b. śródroczne i roczne - ustalane w wyniku klasyfikacji, określające poziom wiedzy i umiejętności słuchacza z danego przedmiotu na zakończenie każdego z semestrów,
 • c. końcowe – ustalane w wyniku przesłuchań i sprawdzianów końcowych przeprowadzanych na zakończenie cyklu nauki wybranych przedmiotów,
 • d. dyplomowe – ustalane w wyniku egzaminu dyplomowego w PPSW-A.
 • 20. Każdy nauczyciel na bieżąco ocenia pracę słuchacza, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, uwidaczniając to w dzienniku lekcyjnym.
 • 21. Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.
 • 22. Przy ocenianiu sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych w formie pisemnej stosuje się system punktowy (pkt.27) oraz ocenę.
 • 23. Przy ocenianiu bieżącym uwzględnia się wszystkie formy aktywności słuchacza, mające bezpośredni wpływ na realizację programu nauczania, natomiast w trybie egzaminacyjnym ocenie podlegają w pierwszym rzędzie umiejętności wykonawcze prezentowane przez słuchacza w warunkach scenicznych.
 • 24. Na dwa tygodnie przed semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, nauczyciel prowadzący dany przedmiot powinien poinformować słuchacza o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej (dotyczy to przede wszystkim oceny dopuszczającej i niedostatecznej), a w przypadku ocen ustalonych przez komisję egzaminacyjną, bezpośrednio po zakończeniu egzaminu.
 • 25. Obowiązuje zasada jawności ocen dla słuchacza.
 • 26. Oceny śród semestralne i roczne ustala się według następującej skali:
  • a. stopień celujący (6) – za osiągnięcia słuchacza wyraźnie wykraczające poza wymagania programowe,
  • b. stopień bardzo dobry (5) – za całkowite spełnienie przez słuchacza wymagań programowych danego roku,
  • c. stopień dobry (4) – za częściowe spełnienie przez słuchacza wymagań programowych danego roku, które nie spowoduje problemów w dalszym kształceniu,
  • d. stopień dostateczny (3) – za spełnienie przez słuchacza jedynie podstawowych wymagań programowych danego roku, co może oznaczać powstanie trudności w toku dalszego kształcenia,
  • e. stopień dopuszczający (2) – za minimalne spełnienie przez słuchacza wymagań programowych danego roku, co w przypadku przedmiotów głównych i kształcenia słuchu uniemożliwia jego dalsze kształcenie,
  • f. stopień niedostateczny (1) – za wyraźne niespełnienie przez słuchacza wymagań programowych danego roku, uniemożliwiające jemu dalsze kształcenie.
 • 27. Skala punktowa:
 • a. 25 pkt. – stopień celujący,
 • b. 21-24 punkty – stopień bardzo dobry,
 • c. 16-20 punktów – stopień dobry,
 • d. 13-15 punktów – stopień dostateczny,
 • e. 11- 12 punktów – stopień dopuszczający,
 • f. do 10 punktów – stopień niedostateczny.
 • 28. Ocenę ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem ocen ustalonych przez komisje egzaminacyjne.
 • 29. Ocenę z egzaminu promocyjnego wystawia się według skali punktowej wymienionej w pkt. 27.
 • 30. Ocena klasyfikacyjna roczna niedostateczna z danego przedmiotu, a w przypadku przedmiotu głównego (śpiew, gra aktorska) i kształcenia słuchu – również dopuszczająca, która została ustalona przez nauczyciela – może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 • 31. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wynikają z uśredniania ocen bieżących oraz wynikają z przeprowadzonego egzaminu.
 • 32. Wystawiając ocenę dopuszczającą lub niedostateczną z przedmiotów głównych oraz ocenę niedostateczną z pozostałych przedmiotów nauczyciel powinien uzasadnić.
 • 33. W PPSW-A nie ustala się ocen z zachowania.
 • 34. Na zakończenie każdego okresu kierownicy sekcji przedmiotowych dokonują analizy wyników nauczania, przedstawiając radzie pedagogicznej wnioski w tej sprawie.
 • 35. Analiza wyników nauczania stanowi podstawę do doskonalenia organizacji i metod dydaktycznych stosowanych w PPSW-A.
 • Zwolnienia z zajęć edukacyjnych

 • 36. Dyrektor PPSW-A w uzasadnionych przypadkach na prośbę słuchacza może podjąć decyzję o czasowym zwolnieniu z części zajęć edukacyjnych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach wystawionej przez lekarza, lub poradnię specjalistyczną.
 • 37. W wyjątkowych przypadkach losowych nie związanych ze zdrowiem słuchacza dyrektor PPSW-A może podjąć decyzję o czasowym zwolnieniu słuchacza z wybranych zajęć edukacyjnych.
 • 38. Jeżeli względy zdrowotne i organizacyjne na to pozwolą, słuchacz czasowo zwolniony z danego przedmiotu powinien nadrobić powstałą zaległość programową w latach kolejnych.
 • 39. W przypadku zwolnienia z części zajęć edukacyjnych, w trybie omówionym w pkt. 34 i pkt. 35 w dokumentacji dotyczącej przebiegu jego nauki zamiast oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu wpisuje się „zwolniony”.
 • 40. Fakt zwolnienia słuchacza z wybranych przedmiotów oraz powstanie z tego powodu zaległości programowych nie mogą mieć negatywnego wpływu na decyzję rady pedagogicznej o promowaniu słuchacza na kolejny rok lub jego wyróżnieniu.
 • 41. Słuchacze, którzy legitymują się świadectwem ukończenia szkoły muzycznej I i II stopnia, świadectwem ukończenia szkoły artystycznej, dyplomem ukończenia szkoły artystycznej, dyplomem ukończenia studiów wyższych, indeksem lub innym dokumentem potwierdzającym zrealizowanie zajęć edukacyjnych lub treści kształcenia, mogą być zwolnieni z uczęszczania na zajęcia z kształcenia słuchu po zdaniu testu z zakresu wiedzy zawartej w programie nauczania kształcenia słuchu PPSW-A do końca września każdego kolejnego roku nauki.
 • Formy zaliczania poszczególnych przedmiotów

 • 42. Egzaminy śród semestralne i roczne obowiązują z następujących przedmiotów: śpiew solowy, gra aktorska, wiersz, proza, taniec współczesny-lekcja, taniec współczesny, taniec charakterystyczny, step, partnerowanie. Egzaminy mają formę praktyczną.
 • 43. Egzamin końcowy po ukończeniu cyklu nauki dotyczy przedmiotów: kształcenie słuchu, historia teatru. Egzaminy maja formę pisemną i ustną. Pozostałe przedmioty są zaliczane na podstawie wewnętrznych ustaleń prowadzącego dany przedmiot (mogą to być sprawdziany, testy ustne, pisemne i inne formy zaliczeń).
 • 44. Słuchacz, który otrzymał w semestrze zimowym ocenę dopuszczającą lub niedostateczną z przedmiotu głównego lub kształcenia słuchu musi ją poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem danego przedmiotu lub kierownikiem sekcji. Ocena dopuszczająca i niedostateczna z przedmiotu głównego i kształcenia słuchu wystawiona na zakończenie roku szkolnego może być poprawiona na egzaminie poprawkowym, którego termin ustala dyrektor PPSW-A zwykle pod koniec sierpnia danego roku.
 • 45. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z przedmiotu głównego lub kształcenia słuchu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego jeżeli otrzyma zgodę Rady Pedagogicznej w wyniku podjętej uchwały.
 • W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
 • Egzamin promocyjny

 • 46. Z przedmiotów śpiew solowy, gra aktorska, wiersz, proza, taniec współczesny-lekcja, taniec współczesny, taniec charakterystyczny, step, partnerowanie ocenę semestralną i końcowo roczną ustala komisja egzaminacyjna w trybie egzaminu promocyjnego, który ma formę praktyczną.
 • 47. Przepis pkt. 45 stosuje się na podstawie §6 pkt. 1 Rozporządzenia MKiDN z dnia 24.08.2015r.
 • 48. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego dyrektor PPSW-A powołuje przynajmniej trzyosobową komisję w składzie:
  • a. dyrektor PPSW-A lub kierownik sekcji – jako przewodniczący,
  • b. nauczyciel przedmiotu głównego,
  • c. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 • 49. Ocenę z egzaminu promocyjnego wystawia się stosując skalę punktową według skali zawartej w pkt. 27 niniejszego regulaminu. W przypadku różnicy zdań, ocenę ustala się na podstawie średniej arytmetycznej punktów wystawionych przez członków komisji.
 • 50. Komisja, o której mowa w pkt. 47, ustala ocenę stosując kryteria obejmujące:
  • a. zaawansowanie programowe, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu,
  • b. sprawność techniczną,
  • c. walory artystyczne.
 • 50. Komisja wystawia ocenę egzaminacyjną po wysłuchaniu całego programu przygotowanego przez słuchacza.
 • 51. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, datę, program i ocenę ustaloną przez komisję, oraz podpisy przewodniczącego i członków komisji.
 • 52. Egzaminy promocyjne przeprowadza się w ostatnim miesiącu roku szkolnego, a ich szczegółowe terminy wyznacza dyrektor PPSW-A w porozumieniu z kierownikami sekcji przedmiotowych lub członkami komisji egzaminacyjnych.
 • 53. Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach zwolnić słuchacza z egzaminu promocyjnego z przedmiotu głównego. W takim przypadku ocenę z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący.
 • 54. Słuchacz, który nie zdał egzaminu promocyjnego z przedmiotu głównego lub kształcenia słuchu podlega skreśleniu z listy słuchaczy.
 • 55. Słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu promocyjnego z przedmiotu głównego w wyznaczonym terminie i do czasu najbliższego zebrania Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej nie złożył w tej sprawie usprawiedliwienia, podlega skreśleniu z listy słuchaczy.
 • Egzamin klasyfikacyjny

 • 56. Słuchacz, który nie był klasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny, tylko w przypadku, gdy jego nieobecność na zajęciach szkolnych była usprawiedliwiona.
 • 57. W przypadku nieklasyfikowania słuchacza z przyczyn nieuzasadnionych przypadkami losowymi, na prośbę słuchacza, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 • 58. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu głównego w formie praktycznej przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora PPSW-A w składzie określonym w pkt. 47. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza w formie praktycznej lub pisemnej nauczyciel uczący danego przedmiotu.
 • 59. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich lub w terminie późniejszym, za zgodą Rady Pedagogicznej. Termin egzaminu powinien być uzgodniony ze słuchaczem.
 • 60. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie egzaminów klasyfikacyjnych na posiedzeniach śródrocznych i rocznych.
 • 61. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający dane wymienione w pkt. 48.
 • 62. Słuchacz, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotów głównych lub z kształcenia słuchu otrzymał ocenę niższą od dostatecznej podlega skreśleniu z listy słuchaczy. W przypadku oceny niepromującej z innego przedmiotu stosuję się rozwiązanie zawarte w pkt. 84.
 • 63. Słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych podlega skreśleniu z listy słuchaczy PPSW-A.
 • 64. Słuchaczowi realizującemu indywidualny program, lub tok nauki wyznacza się egzaminy klasyfikacyjne ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w danej klasie.
 • Egzamin poprawkowy

 • 65. Decyzję o dopuszczeniu słuchacza do egzaminu poprawkowego podejmuje Rada Pedagogiczna na jego wniosek w drodze uchwały.
 • 66. Ocena wystawiona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 • 67. Egzamin poprawkowy może zdawać słuchacz, który w klasyfikacji śródrocznej i rocznej otrzymał nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną, a w przypadku przedmiotu głównego lub kształcenia słuchu ocenę niższą od dostatecznej. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
 • 68. Słuchacz może uzyskać zgodę Rady Pedagogicznej na egzamin poprawkowy z przedmiotu głównego tylko w przypadku, gdy został przez radę pedagogiczną zwolniony z egzaminu promocyjnego, a ocena wystawiona przez nauczyciela tego przedmiotu jest niższa od dostatecznej.
 • 69. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor PPSW-A , nie później niż w ostatnim tygodniu ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym.
 • 70. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z przedmiotu głównego dyrektor PPSW-A powołuje co najmniej trzyosobową komisję w składzie:
  • a. dyrektor PPSW-A lub kierownik sekcji – jako przewodniczący,
  • b. nauczyciel przedmiotu głównego,
  • c. nauczyciel pokrewnego przedmiotu.
 • 71. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 47.2, może być zwolniony przez dyrektora PPSW-A z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 • 72. Egzamin poprawkowy, z wyłączeniem przedmiotu głównego, przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu.
 • 73. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający dane wymienione w pkt.48
 • 74. Słuchacz, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora PPSW-A.
 • 75. Słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego z przyczyn nieusprawiedliwionych lub nie zdał egzaminu, nie uzyskując promocji na następny semestr, podlega skreśleniu z listy słuchaczy. Za zgodą Rady Pedagogicznej może powtarzać rok, jeżeli spełnia warunek wymieniony w pkt. 94.
 • Tryb zaliczeń bez stopnia

 • 76. W PPSW-A stosuje się tryb zaliczeń bez stopnia w odniesieniu do wszystkich przedmiotów nieobowiązkowych, na które słuchacz uczęszczał w danym roku szkolnym.
 • 77. Zaliczeń bez stopnia, o którym mowa w pkt.76 dokonuje nauczyciel prowadzący dany przedmiot nieobowiązkowy.
 • 78. Warunkiem zaliczenia przedmiotów, o których mowa w pkt.76, jest frekwencja przekraczająca połowę czasu przeznaczonego na zajęcia tych przedmiotów, oraz aktywny w nich udział słuchacza.
 • 79. W przypadku przedmiotów, o których mowa w pkt.76, w dokumentacji dotyczącej przebiegu nauki zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuję się „zaliczony”.
 • Klasyfikacja słuchaczy

 • 80. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, oraz zaliczaniu innych zajęć, w których słuchacz uczestniczył.
 • 81. W PPSW-A klasyfikacja jest dokonywana na zakończenie semestrów.
 • 82. Słuchacz jest klasyfikowany, jeżeli uzyskał oceny ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania w danym roku.
 • 83. Słuchacz może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności słuchacza na zajęciach przekraczających 20% czasu przeznaczonego na te zajęcia.
 • 84. Słuchacz nieklasyfikowany, który nie uzyskał zgody Rady Pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny, lub zaliczenie przedmiotu w terminie poprawkowym nie otrzymuje promocji na następny semestr i może zostać skreślony z listy słuchaczy.
 • Promowanie słuchaczy

 • 85. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników semestralnej klasyfikacji oraz podejmowaniu uchwał o:
  • a. promowaniu słuchaczy na semestr wyższy lub ukończeniu szkoły,
  • b. promowaniu słuchaczy poza normalnym trybem. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2008 r. § 15 pukt.2)
 • 86. Słuchacz otrzymuje promocję na następny semestr, jeżeli w klasyfikacji semestralnej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z wyjątkiem kształcenia słuchu i przedmiotów głównych, z których ocena musi być wyższa od stopnia dopuszczającego.
 • 87. Słuchacz, który nie otrzymał promocji, podlega skreśleniu z listy słuchaczy. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na powtarzanie roku z uzasadnionych przyczyn.
 • 88. Słuchacz, który na zakończenie roku szkolnego nie spełnił warunków określonych w pkt. 83 podlega skreśleniu z listy słuchaczy, lub za zgodą Rady Pedagogicznej powtarza rok, jeżeli spełnia warunek wymieniony w pkt. 92.
 • 89. Słuchacz realizujący indywidualny program lub tok nauki uzyskuje promocję na rok następny, jeżeli w trybie egzaminów klasyfikacyjnych uzyskał oceny promujące ze wszystkich przedmiotów.
 • Warunki uzyskania świadectwa z wyróżnieniem

 • 90. Rada Pedagogiczna może wyróżnić słuchacza w klasyfikacji rocznej za bardzo dobre wyniki w nauce, jeżeli w klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę celującą lub bardzo dobrą z przedmiotów głównych, oraz oceny wyższe od oceny dobrej.
 • 91. Rada Pedagogiczna przy podejmowaniu decyzji o wyróżnieniu adepta może zwrócić się w tej sprawie o opinię samorządu słuchaczy PPSW-A.
 • Powtarzanie roku

 • 92. Słuchacz może uzyskać zgodę Rady Pedagogicznej na powtarzanie roku, jeżeli w klasyfikacji rocznej uzyskał oceny nie promujące z jednego lub dwóch przedmiotów objętych programem nauczania, z wyjątkiem przedmiotów głównych i kształcenia słuchu, oraz spełnia warunki wymienione w pkt. 94.
 • 93. Zgodę na powtarzanie roku udziela Rada Pedagogiczna na mocy podjętej uchwały.
 • 94. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły słuchacz może powtarzać rok tylko jeden raz. Dotyczy to również słuchaczy przeniesionych z innych szkół z zachowaniem ciągłości nauki.
 • Egzamin dyplomowy w PPSW-A

 • 95. Egzamin dyplomowy może zdawać słuchacz, który skończył cykl kształcenia PPSW-A z wynikiem pozytywnym z wszystkich przedmiotów .
 • 96. Egzamin dyplomowy przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna powołana przez dyrektora PPSW-A, jako przewodniczącego komisji, spośród nauczycieli PPSW-A. Komisja dzieli się na zespoły egzaminacyjne liczące nie mniej niż trzech członków, którym przewodniczy dyrektor PPSW-A lub jego zastępca.
 • 97. Egzamin dyplomowy w PPSW-A obejmuje:
  • a. egzamin praktyczny z głównego przedmiotu zawodowego w formie recitalu,
  • b. piosenki aktorskiej i spektaklu,egzamin pisemny i ustny z historii teatru i dramatu.
  • Na koniec 6 semestru (rok trzeci) (dla cyklu 4 letniego w połowie semestru 8) słuchacz pisze pracę na zadany temat oraz zdaje egzamin ustny.
 • 98. Słuchacz, który nie uzyskał oceny pozytywnej z egzaminu pisemnego ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w formie ustnej.
 • 99. Ocena z poprawkowego egzaminu ustnego jest oceną końcową części pisemnej egzaminu dyplomowego z danego przedmiotu.
 • 100. Tematy egzaminacyjne z przedmiotów teoretycznych ustala komisja, dostosowując zakres wymagań do obowiązującego programu nauczania.
 • 101. Tematy egzaminacyjne objęte są tajemnicą służbową.
 • 102. Tematy egzaminów ustnych przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji.
 • 103. Na egzaminie ustnym zdający z przygotowanego zestawu kart z tematami egzaminacyjnymi losuje jedną kartę i ma 20 min na przygotowanie odpowiedzi. Czas trwania egzaminu ustnego nie może przekroczyć łącznie 60 minut.
 • 104. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół według wzoru określonego przez organ prowadzący szkołę.
 • 105.Ocenę pisemnej pracy egzaminacyjnej proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji po zapoznaniu się z jej uzasadnieniem.
 • 106. Opuszczenie przez zdającego sali, w której przeprowadzany jest egzamin bez zezwolenia przewodniczącego komisji egzaminacyjnej oznacza odstąpienie od egzaminu.
 • 107. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł przystąpić do części lub całości egzaminu dyplomowego może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, ustalonym przez Radę Pedagogiczną.
 • 108. Słuchacz zdał egzamin dyplomowy, jeżeli ze wszystkich części egzaminu uzyskał oceny wyższe od stopnia dopuszczającego.
 • 109. Słuchacz, który nie zdał egzaminu dyplomowego w całości lub części, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
 • 110. W przypadkach, o których mowa w pkt. 106 i 109 adeptowi zalicza się te części egzaminu z których uzyskał oceny pozytywne.
 • 111. Niestawienie się na egzamin lub odstąpienie od którejkolwiek jego części z przyczyn nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie z listy zdających, a ponowne przystąpienie do egzaminu może nastąpić jedynie w trybie eksternistycznym.
 • 112. Kwestie sporne między słuchaczem, a komisją egzaminacyjną rozstrzyga Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez swoich przedstawicieli.
 • Warunki ukończenia szkoły

 • 113. Słuchacz kończy PPSW-A, jeżeli po zakończeniu roku ostatniego otrzymał z przedmiotów głównych oceny wyższe niż stopień dopuszczający oraz ze wszystkich pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.
 • 114. Słuchacz kończy PPSW-A, po zdaniu egzaminu dyplomowego przeprowadzonego według zasad określonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zarządzeniu (Dz. U. z 2008r.nr. 65).
 • Postanowienia końcowe

 • 115. Szkoła prowadzi następującą dokumentację dotyczącą przedbiegu nauki słuchacza:
  • a. dziennik lekcyjny i arkusz ocen,
  • b. protokół egzaminów,
  • c. protokoły zebrań Rady Pedagogicznej
 • 116. Dokumentację egzaminu dyplomowego przechowuje się w aktach szkoły.
 • 117. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.


§ 7

SŁUCHACZE SZKOŁY – PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 118. Słuchacz szkoły ma prawo do:
  • a. uczestniczenia w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych w oparciu o właściwie zorganizowany proces kształcenia,
  • b. indywidualnego toku nauczania za zgodą Rady Pedagogicznej,
  • c. składania egzaminów eksternistycznych w myśl obowiązujących przepisów za zgodą Rady Pedagogicznej,
  • d. swobody wyrażania myśli i przekonań, lecz jedynie w takiej formie by nie uwłaczać niczyjej godności osobistej,
  • e. korzystania z pomieszczeń szkolnych, instrumentów muzycznych, pomocy dydaktycznych,
  • f. urlopów w nauce za zgodą Rady Pedagogicznej,
  • g. informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych i końcowo rocznych przynajmniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej,
  • h. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania wszystkich postanowień zawartych w niniejszym statucie a w szczególności:
  • - systematycznie uczęszczać na wszystkie obowiązkowe zajęcia lekcyjne oraz aktywnie i twórczo w nich uczestniczyć,
  • - przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do pedagogów, pracowników szkoły i kolegów,
  • - dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
  • - przestrzegać regulaminu praktyk zawodowych,
  • - przestrzegać zasad BHP i ppoż.
 • 119. Uczeń może otrzymać nagrodę bądź naganę.
 • 120. Nagrodę i wyróżnienia przyznaje Rada Pedagogiczna szkoły lub dyrektor.
 • 121. Nagroda może być udzielona w formie:
  • a. pochwały ustnej
  • b. listu pochwalnego lub dyplomu
 • 122. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie:
  • a. postanowień niniejszego statutu lub jego lekceważenie
  • b. zarządzeń i komunikatów Rady Pedagogicznej i dyrekcji szkoły
 • 123. Udzielona kara może mieć formę:
  • - upomnienia
  • - nagany
  • - zawieszenia w prawach ucznia (z powodów dyscyplinarnych)
  • - usunięcia ze szkoły
  • - nieusprawiedliwiona absencja: 20% zajęć danego przedmiotu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o skreśleniu z listy studentów.
 • Skreślenie następuje każdorazowo po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną.
 • 124. Uczeń może odwołać się od udzielonej kary w terminie siedmiu dni do dyrekcji szkoły, po czym do wizytatora regionu pomorskiego.
 • 125. Słuchacze I roku PPSW-A podczas inauguracji roku składają ślubowanie:
 • „Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz szkoły, pedagogów i wszystkich członków jej społeczności, szanować prawa i obyczaje szkoły i teatru, oraz całym swym postepowaniem dbać o godność i honor słuchacza „Studium Baduszkowej”
 • Złamanie ślubowania jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem statutu PPSWA.

§ 8

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ SŁUCHACZY

 • 126. Określa Ramowy Plan Nauczania objaśnienia do tabeli (poz.5) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych na podstawie art.32a ust. 4 i art. 22 ust2 pkt 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz2572, z późn.zm.)

§ 9

ZASADY REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK NAUKI

 • 127. Warunki i tryb przyjmowania na pierwszy rok nauczania określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014r. o zasadach rekrutacji.
 • 128. Powołana zostaje komisja rekrutacyjna, która dokonuje naboru na rok pierwszy studium.
 • 1. O przyjęciu do szkoły decyduje pozytywny wynik egzaminu wstępnego.
 • 2. Termin egzaminu wstępnego wyznacza corocznie dyrektor szkoły w oparciu o rozporządzenie Ministra KiDN z dn. 15.05.2014r.
 • 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają w dokumentacji:
  • - podanie wraz z życiorysem,
  • - zaświadczenie o ukończeniu szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości,
  • - zaświadczenia lekarskie: lekarza rodzinnego o przydatności do zawodu, ortopedy (układ kostny) oraz foniatry (stan gardła i strun głosowych).
 • Etapy egzaminów:
  • I. Egzamin ruchowo-taneczny :
  • - ocena sylwetki (proporcjonalna i prawidłowa budowa ciała),
  • - sprawdzenie gibkości i rozciągnięcia ciała oraz koordynacji ruchowej,
  • - badanie poczucia rytmu,
  • - badaniu wyobraźni ruchowo przestrzennej (etiuda ruchowo-rytmiczna, improwizacja),
  • - badanie pamięci ruchowej (powtórzenie zadanego krótkiego układu choreograficznego),
  • - sprawdzenie pamięci ruchowo-rytmicznej (powtórzenie kilkutaktowej sekwencji ruchowo-rytmicznej)
  • Kształcenie słuchu:
  • - badanie predyspozycji słuchowych i wokalnych,
  • - słuch wysokościowy,
  • - powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach,
  • Pamięć muzyczna:
  • - powtarzanie głosem krótkiej melodii tonalnej (motyw dwutaktowy) zagranej jeden raz, lub zagrany dwukrotnie jeżeli motyw jest bardziej skomplikowany,
  • - słuch harmoniczny: odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały), oraz trzy, cztero - dźwięków (akordy),
  • Poczucie rytmu:
  • - odtwarzanie za pomocą klaskania usłyszanego motywy melodyczno-rytmicznego.
  • Ponadto podczas trwania egzaminu z kształcenia słuchu kandydat wykona jeden utwór przygotowany na egzamin wokalny.
  • II. Egzamin praktyczny ze śpiewu:
  • Kandydat zobowiązany jest przygotować 2 utwory wokalne (na pamięć) z akompaniamentem prezentujące warunki i możliwości wokalne kandydata zróżnicowane w treści i nastroju.
  • Podczas praktycznego egzaminu ze śpiewu oceniana jest: intonacja, barwa głosu, artykulacja, wyraz muzyczny, interpretacja utworów.
  • Dykcja:
  • W zakresie wymowy od kandydatów oczekuje się:
  • - prawidłowej budowy aparatu artykulacyjnego (dobry zgryz, zdrowe uzębienie),
  • - podstawowych wiadomości z zakresu fonetyki polskiej,
  • - poprawności językowej w spontanicznych wypowiedziach,
  • - sprawności artykulacyjnej (wyraziste wymawianie),
  • - zdrowego, brzmiącego i nośnego głosu.
  • III. Egzamin aktorski:
  • Kandydat zobowiązany jest przygotować wiersz oraz fragment prozy z pamięci.
  • Podczas praktycznego egzaminu aktorskiego oceniana jest interpretacja tekstów, zadane działania na przygotowanych przez kandydata tekstach, zadane etiudy aktorskie.
  • Podczas egzaminu aktorskiego przeprowadzona jest rozmowa, która ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy o teatrze, literaturze, życiu kulturalnym w kraju oraz zainteresowaniach kandydata.
  • 129. Po każdym etapie Komisja Rekrutacyjna decyduje o dopuszczeniu kandydata do kolejnego etapu egzaminu. Po zaliczeniu ostatniego etapu Komisja Rekrutacyjna zatwierdza ostateczną listę przyjętych na pierwszy rok PPSWA.
  • 130. Kandydaci, którzy zdali wszystkie trzy etapy egzaminu wstępnego, a nie zostali przyjęci maja prawo do złożenia odwołania do dyrektora szkoły w terminie 14 dni.

  § 10

  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

  • 131. Szkoła zatrudnia nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi lub nauczycieli, którzy posiadają zgodę MKiDN na zatrudnienie oraz pracowników administracji.
  • 132. Do obowiązków nauczyciela należy:
   • - dbanie o prawidłowy przebieg efektywnego procesu dydaktycznego,
   • - dbanie o pomoce naukowe, dydaktyczne i inny sprzęt szkolny,
   • - bezstronna, obiektywna i jawna ocena poziomu wiedzy i umiejętności ucznia (regulamin WSO),
   • - doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych,
   • - udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
   • - przestrzeganie poufności obrad Rad Pedagogicznych,
   • - ścisłe współdziałanie z władzami szkoły we wszystkich sprawach związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym.
  • 133. Prawa i obowiązki nauczyciela określa Ustawa o systemie oświaty i Karta Nauczyciela.
  • 134. Sekretariat szkoły prowadzi specjalista ds. kadrowych i uczniowskich.
  • 135. Główny księgowy odpowiada za finanse szkoły.
  • 137. Korzystanie z archiwum teatru odbywa się za każdorazową zgodą osób odpowiedzialnych w teatrze.
  • 138. Pracownicy szkoły mogą korzystać z Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni.

  § 11

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • 139. Szkoła prowadzi księgę zarządzeń, w której dyrekcja informuje grono pedagogiczne o nowych zarządzeniach i komunikatach.
  • 140. Szkoła używa pieczęci urzędowych wg niżej postawionych wzorów.
  • 141. Niniejszy statut został na nowo uchwalony na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej dnia 05 października 2015r.