Wiersz

Cele kształcenia - wymagania ogólne:

I. Elementy wiedzy o wierszu

Uczeń/Słuchacz rozpoznaje poszczególne rodzaje wiersza (wiersz numeryczny we wszystkich odmianach, wiersz biały), zna jednostki miary oraz elementy struktury budujące poszczególne odmiany wiersza.

II. Warsztat

Uczeń/Słuchacz tworzy interpretacje tekstu poetyckiego, korzystając ze znanych środków ekspresji.

Cele kształcenia - wymagania szczegółowe:

I. Elementy wiedzy o wierszu

Uczeń/Słuchacz:

  • 1. Rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia związane ze strukturą tekstu poetyckiego (wiersz biały i numeryczny, rodzaje wiersza numerycznego: sylabik, sylabotonik, tonik; średniówka, klauzula, przerzutnia, zestrój akcentowy, jednostki miary poszczególnych rodzajów wiersza, rodzaje stóp itp.)
  • 2. Posługuje się słownictwem specjalistycznym.

II. Warsztat

Uczeń/Słuchacz:

  • 1. Analizuje strukturę zadanego tekstu.
  • 2. Przeprowadza analizę literacką.
  • 3. Przeprowadza analizę aktorską tekstu doprowadzając wszystkie intencje postaci do poziomu konkretu.
  • 4. Wykorzystuje wszelkie elementy struktury wiersza, tworząc artystyczną interpretację tekstu.
  • 5. Wykorzystuje intonacyjne i dynamiczne środki wyrazu artystycznego.
  • 6. W tekstach bardziej wieloznacznych sam stwarza odpowiedni kontekst okoliczności założonych, a na ich bazie formułuje dla podmiotu lirycznego zadanie główne, zgodnie z metodą Stanisławskiego.
  • 7. Interpretuje tekst w oparciu o zasadę dialogu.
  • 8. Opracowuje i przygotowuje 1 tekst poetycki w semestrze.

Egzamin z wiersza. I Rok 1 semestr - Pan Tadeusz. Wykładowca Tomasz Fogiel.