Proza

Cele kształcenia – wymagania ogólne:

I. Warsztat

Uczeń/Słuchacz interpretuje teksty z zakresu prozy klasycznej, współczesnej, monologu scenicznego i dialogów, wykorzystując literaturę polską i światową.

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe:
  • 1. Interpretuje tekst z zastosowaniem właściwych technik mowy, technik oddechowych i interpretacyjnych.
  • 2. Posługuje się terminologią z zakresu techniki mowy, technik aktorskich, praktyki scenicznej, literatury.
  • 3. Dokonuje selekcji i analizy utworu literackiego pod kątem jego scenicznej realizacji.
  • 4. Stosuje techniki wypowiedzi scenicznej: frazuje, wykorzystuje pauzę, akcent, rytm, intonację, iloczas, wyrazistość, natężenie głosu, oddech, tempo.
  • 5. Uczeń/Słuchacz interpretuje z zachowaniem stylu epoki i gatunku literackiego. Uwzględnia charakter postaci, ich wiek, styl języka, kontekst historyczny.
  • 6. Interpretuje tekst w sposób poprawny technicznie i zgodny z założeniami reżysera i/ lub autora tekstu.
  • 7. Przygotowuje minimum 1 tekst w semestrze z uwzględnieniem literatury polskiej i światowej.