Rytmika

Uczeń /Słuchacz posiada umiejętności z zakresu rytmiki w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych, a zwłaszcza:

  • rozumie i odczuwa ruch w izolacji,
  • świadomie kształtuje ruch ciała,
  • ma świadomość rozciągłości przestrzeni od wewnętrznej osobistej poprzez zewnętrzną bliską i daleką,
  • potrafi wykonać określoną czynność na sygnał,
  • świadomie rozwija reakcje sensoryczne oraz psychomotoryczne,
  • ma wrażliwość ruchową na elementy muzyki,
  • posiada umiejętność wyrażania ruchem uczuć i reakcji fizycznych oraz otaczającej rzeczywistości