Zasady rekrutacji do Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni

Egzamin wstępny do Państwowego Policealnego Studium Wokalno - Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej odbywa się w III etapach

Składanie dokumentów do dnia 27 czerwca 2018 roku w sekretariacie Studium Wokalno Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej (zgłoszenia można też dostarczać pocztą, dokumenty składamy/wysyłamy w białej nie opisanej teczce) - podanie, życiorys, poświadczoną kopię świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości albo świadectwo ukończenia szkoły średniej. 4 zdjęcia, 3 zaświadczenia lekarskie wydane przez: lekarza o ogólnym stanie zdrowia, chirurga lub ortopedę o stanie kręgosłupa i stóp, laryngologa lub foniatrę o prawidłowej budowie gardła i strun głosowych.


I ETAP

Egzamin ruchowo-taneczny polega na:

ocenie sylwetki (proporcjonalna i prawidłowa budowa ciała) - sprawdzeniu gibkości i rozciągnięcia oraz koordynacji ruchowej - badaniu poczucia rytmu - badaniu wyobraźni ruchowo przestrzennej (etiuda ruchowo-rytmiczna, improwizacja) - badaniu pamięci ruchowej (powtórzenie zadanego krótkiego układu choreograficznego) - sprawdzeniu pamięci ruchowo-rytmicznej (powtórzeniu kilkutaktowej sekwencji ruchowo-rytmicznej).

Nie ma potrzeby przygotowywania własnego układu choreograficznego. Na egzamin ruchowy należy zgłosić się w kostiumie ćwiczebnym (przylegającym do ciała) i boso. Przed wejściem na salę należy rozgrzać się we własnym zakresie.

Kształcenie słuchu

Badanie predyspozycji słuchowych i wokalnych:

słuch wysokościowy: powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach - pamięć muzyczna: powtarzanie głosem krótkiej melodii tonalnej (motyw dwutaktowy) zagranej jeden raz, lub zagrany dwukrotnie jeżeli motyw jest bardziej skomplikowany - słuch harmoniczny: odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały),oraz trzy, cztero - dźwięków (akordy) - poczucie rytmu: odtwarzanie za pomocą klaskania usłyszanego motywy melodyczno – rytmicznego

Ponadto podczas trwania egzaminu z kształcenia słuchu kandydat wykona jeden utwór przygotowany na egzamin wokalny.


II ETAP

Egzamin praktyczny ze śpiewu:

Kandydat zobowiązany jest przygotować 2 utwory wokalne (na pamięć) prezentujące warunki i możliwości wokalne kandydata zróżnicowane w treści i nastroju. Utwory można wykonać w towarzystwie akompaniatora. Nuty należy dosłać wraz z dokumentami. Podkład muzyczny może również być na płycie CD lub innym nośniku (pendrive, telefon itp.) - przynosimy go ze sobą na egazmin.

Podczas praktycznego egzaminu ze śpiewu oceniana jest: intonacja, barwa głosu, artykulacja, wyraz muzyczny, interpretacja utworów.

Dykcja

W zakresie wymowy od kandydatów oczekuje się:

prawidłowej budowy aparatu artykulacyjnego (dobry zgryz, zdrowe uzębienie) - podstawowych wiadomości z zakresu fonetyki polskiej - poprawności językowej w spontanicznych wypowiedziach - sprawności artykulacyjnej (wyraziste wymawianie) - zdrowego, brzmiącego i nośnego głosu.


III ETAP

Egzamin praktyczny aktorski:

Kandydat zobowiązany jest przygotować wiersz oraz fragment prozy z pamięci.

Podczas praktycznego egzaminu aktorskiego oceniana jest interpretacja tekstów, zadane działania na przygotowanych przez kandydata tekstach, zadane etiudy aktorskie.

Podczas egzaminu aktorskiego przeprowadzona jest rozmowa, która ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy o teatrze, literaturze, życiu kulturalnym w kraju oraz zainteresowaniach kandydata.


  • Organizacja nauki - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2014 roku od sezonu 2014/2015 w Studium obowiązuje 3-letni tok nauki (6 semestrów). W czasie trwania nauki od słuchaczy wymaga się, w ramach przedmiotu zajęcia sceniczne, udziału w próbach i spektaklach w wymiarze zależnym od repertuaru Teatru Muzycznego. W przypadku obsadzenia słuchacza w repertuarze Teatru Muzycznego, zobowiązuje się go do udziału w spektaklach, aż do letniego urlopu w teatrze.
  • Od roku akademickiego 2013/2014 istnieje możliwość równoległego kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale Filologicznym o kierunku: Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi o specjalności sceniczno - menedżerskiej. Warunkiem podjęcia nauki na studiach stacjonarnych Uniwersytetu Gdańskiego jest zarejestrowanie w elektronicznej rejestracji UG, zdanie egzaminu praktycznego do Studium Wokalno-Aktorskiego, a następnie złożenie dokumentów na Uniwersytecie Gdańskim.
    Rekrutacja w systemie IRK na UG trwa do 2 lipca 2018. Wszystkie informacje na stronie www.fil.ug.edu.pl
  • Po zdaniu egzaminów końcowych słuchacze Studium będą mieli pół roku czasu (7 semestr) na przygotowanie spektaklu dyplomowego pod kierunkiem reżysera. Dyplom nadaje im tytuł aktora scen muzycznych, który uprawnia do wykonywania zawodu aktora na terenie kraju i zagranicy.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

opublikowano Dz.U. z 2014 r.,poz 686

Na podstawie art.20n ust.10 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 2004 r.Nr 256, poz.2572,z póżn. zm.) zarządza się co następuje:

(...)

O przyjęcie do

(...)

§2 pkt.10 szkoły policealnej na semestr pierwszy moze ubiegać sie kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niz 23 lata;

(...)

§17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie sie o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej przez kandydata przekraczającego limity wiekowe okreslone w §2.