Zasady rekrutacji do Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni

Nabór dodatkowy dla Panów!!! Czekają cztery miejsca na pierwszym roku. Może właśnie na Ciebie
Dokumenty przygotowane wg wytycznych podanych na stronie tutaj należy dostarczyć/przesłać do szkoły do dnia 27 sierpnia br. Wpadajcie chłopaki!

Egzamin wstępny do Państwowego Policealnego Studium Wokalno - Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej odbywa się w III etapach.

Kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów na kierunku Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi, specjalność artystyczno-menedżerska informujemy, że nabór na kierunek odbywa się dwutorowo – jednocześnie w Studium Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej oraz na Uniwersytecie Gdańskim.

Oznacza to konieczność złożenia dokumentów w dwóch miejscach:

1. Do dnia 20 czerwca 2019 roku w sekretariacie Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia z dopiskiem "Rekrutacja" (w białej nie opisanej teczce):

  • podanie do Studium Wokalno-Aktorskiego,
  • życiorys,
  • poświadczoną kopię świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia szkoły średniej/ zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości,
  • 4 zdjęcia,
  • 3 zaświadczenia lekarskie wydane przez: lekarza o ogólnym stanie zdrowia, chirurga lub ortopedę o stanie kręgosłupa i stóp, laryngologa lub foniatrę o prawidłowej budowie gardła i strun głosowych.

2. Po ogłoszeniu listy kandydatów na kierunek Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi, w ciągu 7 dni kalendarzowych (od 13 do 18 lipca), należy dostarczyć do komisji rekrutacyjnej na Wydziale Filologicznym:
Wydział Filologiczny, Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, pok. 355, 80-308 Gdańsk. 09:00-13:00 (poniedziałek - piątek)

komplet dokumentów wymaganych przez Uniwersytet Gdański: Kliknij tutaj

Poszczególne etapy zostały szerzej omówione na stronie: Kliknij tutaj


I ETAP

Egzamin ruchowo-taneczny polega na:

ocenie sylwetki (proporcjonalna i prawidłowa budowa ciała) - sprawdzeniu gibkości i rozciągnięcia oraz koordynacji ruchowej - badaniu poczucia rytmu - badaniu wyobraźni ruchowo przestrzennej (etiuda ruchowo-rytmiczna, improwizacja) - badaniu pamięci ruchowej (powtórzenie zadanego krótkiego układu choreograficznego) - sprawdzeniu pamięci ruchowo-rytmicznej (powtórzeniu kilkutaktowej sekwencji ruchowo-rytmicznej).

Nie ma potrzeby przygotowywania własnego układu choreograficznego. Na egzamin ruchowy należy zgłosić się w kostiumie ćwiczebnym (przylegającym do ciała) i boso. Przed wejściem na salę należy rozgrzać się we własnym zakresie.

Kształcenie słuchu

Badanie predyspozycji słuchowych i wokalnych:

słuch wysokościowy: powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach - pamięć muzyczna: powtarzanie głosem krótkiej melodii tonalnej (motyw dwutaktowy) zagranej jeden raz, lub zagrany dwukrotnie jeżeli motyw jest bardziej skomplikowany - słuch harmoniczny: odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały),oraz trzy, cztero - dźwięków (akordy) - poczucie rytmu: odtwarzanie za pomocą klaskania usłyszanego motywy melodyczno – rytmicznego

Ponadto podczas trwania egzaminu z kształcenia słuchu kandydat wykona jeden utwór przygotowany na egzamin wokalny.


II ETAP

Egzamin praktyczny ze śpiewu:

Kandydat zobowiązany jest przygotować 2 utwory wokalne (na pamięć) prezentujące warunki i możliwości wokalne kandydata zróżnicowane w treści i nastroju. Utwory można wykonać w towarzystwie akompaniatora. Nuty należy dosłać wraz z dokumentami. Podkład muzyczny może również być na płycie CD lub innym nośniku (pendrive, telefon itp.) - przynosimy go ze sobą na egazmin.

Podczas praktycznego egzaminu ze śpiewu oceniana jest: intonacja, barwa głosu, artykulacja, wyraz muzyczny, interpretacja utworów.

Dykcja

W zakresie wymowy od kandydatów oczekuje się:

prawidłowej budowy aparatu artykulacyjnego (dobry zgryz, zdrowe uzębienie) - podstawowych wiadomości z zakresu fonetyki polskiej - poprawności językowej w spontanicznych wypowiedziach - sprawności artykulacyjnej (wyraziste wymawianie) - zdrowego, brzmiącego i nośnego głosu.


III ETAP

Egzamin praktyczny aktorski:

Kandydat zobowiązany jest przygotować wiersz oraz fragment prozy z pamięci.

Podczas praktycznego egzaminu aktorskiego oceniana jest interpretacja tekstów, zadane działania na przygotowanych przez kandydata tekstach, zadane etiudy aktorskie.

Podczas egzaminu aktorskiego przeprowadzona jest rozmowa, która ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy o teatrze, literaturze, życiu kulturalnym w kraju oraz zainteresowaniach kandydata.


Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

opublikowano Dz.U. z 2014 r.,poz 686

Na podstawie art.20n ust.10 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 2004 r.Nr 256, poz.2572,z póżn. zm.) zarządza się co następuje:

(...)

O przyjęcie do

(...)

§2 pkt.10 szkoły policealnej na semestr pierwszy moze ubiegać sie kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niz 23 lata;

(...)

§17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie sie o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej przez kandydata przekraczającego limity wiekowe okreslone w §2.