Efekty kształcenia po zakończeniu nauki w Państwowym Policealnym Studium Wokalno–Aktorskim im. Danuty Baduszkowej:

Uczeń/Słuchacz:

1. Posługuje się terminologią właściwą dla danego projektu artystycznego.
2. Twórczo wykonuje powierzone mu zadania, realizując koncepcję reżysera.
3. Świadomie stosuje w praktyce zawodowej nabytą wiedzę i umiejętności.
4. Wartościuje różne projekty artystyczne.
5. Korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących swojej specjalizacji.
6. Ocenia i koryguje własny rozwój zawodowy.
7. Wybiera repertuar odpowiedni do swoich predyspozycji i możliwości artystycznych.
8. Posiada umiejętność koncentracji i radzi sobie z tremą.
9. Bierze udział w przeglądach, konkursach i castingach.
10. Zachowuje kondycję i dyspozycję zawodową.
11. Zna zasady obowiązujące na rynku pracy.
12. Przestrzega zasad kultury i etyki zawodowej.